Všeobecné podmienky

Upozornenie: Tieto Všeobecné podmienky môžu byť novelizované alebo zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Nájdite si prosím chvíľu čas na preštudovanie týchto pravidiel, ktoré sme stanovili pre prevádzku nášho serverlistu. Pokiaľ s nimi súhlasíte, môžezte pridať svoj server na náš serverlist

Všetky minecraft server pridané na tomto serverliste sú bezplatne pridané užívateľmi zaregistrovanými na na týchto stránkach. Návštevou a používaním týchto stránok prejavujete svoju vôľu a na všetky URL pridané užívateľmi klikáte na vlastné riziko. Náš serverlist nepreberá žiadnu zodpovednosť za čokoľvek, čo užívateľ navštívi - v prípade, že narazíte na obsah, ktorý je v rozpore so všeobecnými podmienkami - nahláste ho prosím v sekcii Kontakt, aby sme ho mohli čo najskôr odstrániť.


1. Súhlas s podmienkami používania a dodatkami

Zakaždým, keď použijete tento serverlist alebo akékoľvek subdomény ku ktorým máte prístup, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Všeobecnými podmienkami v znení neskorších predpisov s upozornením alebo bez neho. Okrem toho, ak používate konkrétnu službu na na našom serverliste, budú sa na vás vzťahovať všetky pravidlá alebo usmernenia, ktoré sa na tieto služby vzťahujú a budú do týchto Všeobecných použitia začlenené formou odkazu.


2. Naše služby

Prístupom a registráciou súhlasíte s tým, že prevádzkovatelia serverlistu, si vyhradzujú právo a môžu kedykoľvek a bez upozornenia a akejkoľvek zodpovednosti voči vám, upraviť alebo ukončiť tento serverlist a jeho služby alebo vymazať údaje, ktoré poskytnete, či už dočasne alebo natrvalo. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za včasnosť, vymazanie, neuloženie, nepresnosť alebo nesprávne doručenie akýchkoľvek údajov alebo informácií.


3. Systém hlasovania a hodnotenia

Všetky uvedené servery minecraft sú zoradené podľa počtu jedinečných hlasov prijatých za každý mesiac. K odpočítaniu hlasov dochádza vždy 30 dní po prijatí hlasu konkrétneho užívateľa. Používaním tejto služby súhlasíte, že nebudete využívať žiadny druh automatizovaného hlasovacieho systému, proxy serverov, vpn, skriptov ani iných mechanizmov alebo aplikácií, ktoré by mohli viesť k nespravodlivému navýšeniu počtu hlasov pre váš minecraft server uvedený v našom serverliste. V prípade, že vás akýmkoľvek spôsobom prichytíme pri podvádzaní alebo obchádzaní systému hlasovania, za účelom získania výhody, vyhradzujeme si právo resetovať vaše hlasy a deaktivovať váš záznam, prípadne vymazať váš server zo zoznamu serverov, aby sa návštevníkom zabránilo navštevovať vašu stránku.


4. Vaše povinnosti a registračné povinnosti

Aby ste mohli používať náš serverlist, musíte sa zaregistrovať na našich stránkach a súhlasiť s poskytnutím pravdivých informácií pri registrácii. Pri registrácii výslovne súhlasíte s našimi Všeobecnými podmienkami, ktoré môžu byť zmenené aj bez predchádzajúceho upozornenia.


5. Registrácia a heslo

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vášho hesla a budete zodpovední za všetky použitia prostredníctvom vašej registrácie a/alebo prihlásenia, či už autorizované alebo neautorizované vašou osobou. Zároveň súhlasíte, že nás okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie, zneužitie či iný protiprávny stav vo vzťahu k vášmu účtu.


6. Vaše správanie

Súhlasíte s tým, že všetky informácie alebo údaje akéhokoľvek druhu, či už textové, softvérové, kódové, hudobné alebo zvukové, fotografie alebo grafika, video alebo iné materiály (obsah), verejne alebo súkromne poskytnuté, budú výhradnou zodpovednosťou osoby poskytujúcej obsah, alebo osoby, ktorej používateľský účet sa používa. Súhlasíte s tým, že naše webové stránky vás môžu vystaviť obsahu, ktorý môže byť nevhodný alebo urážlivý. Nezodpovedáme žiadnym spôsobom za obsah, ktorý sa objaví na našom serverliste ani za chyby alebo opomenutia s tým súvisiace. Používaním nášho serverlistu výslovne súhlasíte, že nebudete:
(a) poskytovať žiadny obsah alebo vykonávať akékoľvek správanie, ktoré môže byť výhražné, škodlivé, urážlivé, obťažujúce, prenasledujúce, mučivé, hanlivé, urážlivé, vulgárne, obscénne, urážlivé, závadné, pornografické, interferujúce alebo prerušujúce službu serverlistu alebo akúkoľvek inú nami poskytovanú službu infikovaním vírusom alebo iným deštruktívnym alebo škodlivým programovaním, ktoré môžu mať za následok občiansko-právnu alebo trestnú zodpovednosť, alebo ktoré môžu byť v rozpore s platným miestnym, národným alebo medzinárodným právom;
(b) vydávať sa alebo skresľovať vaše údaje alebo falšovať alebo inak sa snažiť skryť alebo skresľovať pôvod akéhokoľvek vami poskytnutého obsahu;
(c) zhromažďovať alebo zbierať akékoľvek údaje o iných používateľoch;
(d) poskytovať alebo používať náš serverlist a akýkoľvek obsah v ňom alebo túto službu, akýmkoľvek komerčným spôsobom alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by zahŕňal nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové hry alebo akúkoľvek inú formu neoprávnenej reklamy bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.


7. Odoslanie obsahu na serverlist

Poskytnutím akéhokoľvek obsahu na náš serverlist:
(a) súhlasíte s tým, že nám udeľujete celosvetové, bezplatné, trvalé, nevýhradné právo a licenciu (vrátane akýchkoľvek morálnych práv alebo iných potrebných práv) na používanie, zobrazovanie, reprodukciu, úpravu, prispôsobenie, publikovanie, distribúciu, propagáciu, archiváciu, predklad a vytváranie odvodených diel a kompilácií, v celku alebo čiastočne. Takáto licencia sa vzťahuje na akúkoľvek formu, médium, technológiu súčasne známu alebo neskôr vyvinutú;
(b) zaručujete a prehlasujete, že máte všetky zákonné, morálne a ďalšie práva, ktoré môžu byť potrebné na udelenie licencie uvedenej v tomto oddiele;
(c) beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budeme mať právo (ale nie povinnosť) podľa nášho výhradného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť zverejnenie alebo odstrániť alebo zablokovať prístup k akémukoľvek vami poskytnutému obsahu, a to s upozornením alebo bez upozornenia.


8. Služby tretích strán

Tovar a služby tretích strán je možné inzerovať a/alebo sprístupňovať na našom serverliste alebo prostredníctvom neho. Vyhlásenia týkajúce sa produktov a služieb poskytovaných tretími stranami sa riadia zásadami a vyhláseniami týchto tretích strán. Nezodpovedáme ani žiadnym spôsobom nezodpovedáme za žiadne z vašich dohôd alebo interakcie s tretími stranami.


9. Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením a zaistením našej neškodnosti, našich dcérskych spoločností, pobočiek, spriaznených strán, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, nezávislých zmluvných strán, inzerentov, partnerov a spoluznačkovateľov za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne služby, ktoré môžu vyplynúť zo strany akejkoľvek tretej strany, ktoré sú dôsledkom alebo vyplývajú z vášho správania alebo spojenia s našim serverlistom, vrátane vami poskytnutého obsahu, vášho porušenia týchto Všeobecných podmienok alebo akéhokoľvek iného porušenia práv inej osoby alebo strany.


10. Vylúčenie záruk

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVATEĽ NÁŠHO SERVERLISTU A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POSKYTOVANÝ OBSAH (SLUŽBA) JE K DISPOZÍCII A POSKYTOVANÝ VÁM NA VLASTNÉ RIZIKO. POSKYTUJEME SLUŽBU TAK AKO JE A VÝSLOVNE SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, IMPLIKOVANÉHO ALEBO VÝSLOVNÉHO, VRÁTANE, ALE NIELEN ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI A NEPORUŠENIA. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU, IMPLIKOVANÚ ALEBO VÝSLOVNÚ, ŽE KAŽDÁ ČASŤ SLUŽBY BUDE NEPORUŠENÁ, BEZ CHÝB, BEZ VÍRUSOV, VČASNE, BEZPEČNÁ, PRESNÁ, SPOĽAHLIVÁ, AKEJKOĽVEK KVALITY. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NIKTO Z NÁS NIE JE ŽIADNYM ÚČASTNÍKOM SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJE PROFESIONÁLNE PORADENSTVO AKÉHOKOĽVEK DRUHU A ŽE POUŽÍVANIE TAKÉTO PORADENSTVO ALEBO INFORMÁCIÍ JE VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO A BEZ NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI. Niektoré jurisdikcie nemusia povoliť zrieknutie sa implikovaných záruk a vyššie uvedené odmietnutie zodpovednosti sa na vás nemusí vzťahovať iba vtedy, ak sa týka implicitných záruk.


11. Obmedzenie zodpovednosti

VÝSLOVNE CHÁPATE, BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEBUDEME ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁZORNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, VRÁTANE, ALE NIELEN, ŠKODY ZA STRATU ZISKU, V dôsledku čoho ALEBO VYPLÝVAJÚ Z (I) VYUŽITIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SLUŽBY, (II) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADY TOVARU A/ALEBO SLUŽIEB VÝSLEDKOV Z AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE SLUŽBY, (III) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K NEBO ZMENE VAŠICH ÚDAJOV, (IV) VYHLÁSENIA ALEBO SPRÁVANIE AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY NA SLUŽBE, ALEBO (V) AKÉKOLI INÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA SLUŽBY. Všimnite si toho, že prijatím podmienok v dokumente sa vzdávate aj svojho práva podniknúť akékoľvek kroky, právne alebo iné, proti komukoľvek alebo čokoľvek súvisiace so s týmto serverliste. Nezabudnite, že nezodpovedáme za žiadne odoslané správy. Nezaručujeme ani neručíme za správnosť, úplnosť alebo užitočnosť akejkoľvek správy a nezodpovedáme za obsah žiadnej správy. Správy vyjadrujú názory autora správy, nie nevyhnutne názory tejto stránky. Každý používateľ, ktorý má pocit, že uverejnená správa je nevhodná, je povinný ihneď nás kontaktovať príslušnou sekciou. Máme možnosť odstrániť nežiaduce správy a vynaložíme pre to maximálne úsilie, aby sme to urobili v primeranom časovom rámci, ak zistíme, že odstránenie je nevyhnutné. Používaním tejto služby súhlasíte s tým, že nebudete používať túto stránku na uverejnenie akéhokoľvek materiálu, ktorý je vedome nepravdivý a/alebo hanlivý, nepresný, urážlivý, vulgárny, nenávistný, obťažujúci, obscénny, vulgárny, sexuálne orientovaný, výhražný, zasahuje do súkromia osôb alebo inak porušuje akékoľvek zákony. Súhlasíte s tým, že nebudete zasielať žiadny materiál chránený autorskými právami, pokiaľ nie ste vlastníkom autorských práv.